فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس | Tsetmc

فیلترهای کاربردی بورس

فیلترهای کاربردی بورس در این مقاله شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی است. این فیلترهای مهم و کاربردی برای شناسایی سهم های مستعد رشد بازار مورد استفاده قرار می گیرند. این فیلترهای کاربردی و مهم بورس توسط بسیاری از افراد حرفه ای بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلترهای کاربردی بورس در مدت چند ثانیه سهم های مناسب بازار را نشان می دهد و سرعت تصمیم گیری در بازار بورس برای شناسایی سهم های مستعد رشد را بالا می برد و همچنین درصد موفقیت تحلیل گران تکنیکال را افزایش می دهد.

استفاده از این فیلترهای کاربردی بهتر است در کنار سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود. اگر از سایر روشهای تکنیکالی در کنار این فیلترهای کاربردی استفاده می کنید پیشنهاد می کنیم حتما مقاله واگرایی در اندیکاتورها – واگرایی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

برای آشنایی با اندیکاتورهای مهم و کاربردی مقاله 7 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را نیز حتما مطالعه نمایید.

 

1- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از 30 درصد و حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از 30 درصد و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است. اعداد قابل تغییر هستند (نشان دهنده کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد)

(ct).Buy_I_Volume>0.3*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.3*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

2- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که 6 روز قبل کمترین قیمت آن ها از قیمت آخرین معامله امروزشان کمتر است. (مقدار i و مقدار a قابل تغییر هستند)

var a=0
var i=0
true==function()
{
for (i=0;i<=5;i++)
{
if((pl)<=[ih].PriceMin)
{
a++
}
}
if (a==6)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

3- فیلتر زیر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیشتر از 3 برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است. این فیلتر از دسته فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد.

(ct).Buy_CountN>=3*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

4- فیلتر زیر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیشتر از 3 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است.

(ct).Buy_CountN >= 3*((ct).Sell_CountN)

5- فیلتر نمایش سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از 40 درصد و حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از 40 درصد است (نشان دهنده کد به کد حقوقی به حقیقی)


(ct).Buy_I_Volume>0.4*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.4*(tvol)

6- این فیلتر mfi (ام اف آی) سهم ها را نشان می دهد.

true==function(){
var i=0
var monyflow
var monyflow2
var pmonyflow=0
var nmonyflow=0
var mfi
//
for(i=0;i<14;i++) { monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3 monyflow2 = [ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3 if ( monyflow > monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow
if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow
}
mfi = 100 - ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow)))
//
if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1)
}()

7- این فیلتر مقادیر اندیکاتور ویلیامز (Wiliams) را نشان می دهد.

true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)
max = [ih][ipos].PriceMax; }
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin)
min = [ih][ipos].PriceMin; }
R = (max - (pc)) /(max - min) * -100
(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)
return true;
}
()

8- این فیلتر rsi سهم های بورس را نشان می دهد. (نمایش آر اس آی بالای 80 و زیر 20)

true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;
}()

9- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که بیشترین درصد منفی آخرین و پایانی در بازار بورس دارند.

(pd1)==(tmin) && (pc)==(pl)

10- این فیلتر سهم هایی که در یک ماه گذشته 30 درصد افت داشته اند را نشان می دهد.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax > .30

11- این فیلتر سهم هایی که نسبت به دو ماه قبل 30 درصد افت داشته است را نمایش می دهد.

(([ih][59].PriceMax-(pl))/[ih][59].PriceMax > .30)

12- محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی از طریق این فیلتر قتبل مشاهده است.

true==function()
{
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V14D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
(cfield1)=Math.round(VolumeOf3Days()/VolumeOf14Days()*100)/100;
return true;
}()
true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);
(cfield0)=Math.round([ih][0].rsi);
return true;
}()

13- فیلتر پول هوشمند : این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ورود پول هوشمند داشته اند و همچنین شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

14- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که سهام صعودی کوچک با افزایش حجم در چند روز اخیر و استوک کف داشته اند. این فیلتر نیز از فیلترهای کاربردی و مهم بورس است.

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++) { if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4 // afzayesh hajm && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20 // tedad moamele && (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

15- فیلتر پول هوشمند : این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ورود پول هوشمند داشته اند.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

16- این فیلتر سهام کوچک که حقوقی بیشتر از فروش خرید داشته باشه و بیش از 50 درصد حجم امروز را حقوقی خریده است را نشان می دهد.

(z)*(pl) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && (ct).Buy_N_Volume >=0.5*(tvol)

17- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 20 درصد و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 20 درصد معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (این فیلتر به نام فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی می باشد)

(ct).Buy_N_Volume > 0.2*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume > 0.2*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) < ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

18- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 40 درصد و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 400درصد معاملات باشد (این فیلتر به نام کد به کد حقیقی به حقوقی می باشد)

(ct).Buy_N_Volume > 0.4*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume > 0.4*(tvol)

19- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی به سهم داشته اند.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

20- این فیلتر نمایش مقدار سی سی آی (CCI) می باشد.

true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++)
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()

21- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ورود پول به سهم داشته اند.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

22- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

23- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 3 برابر تعداد خریداران حقوقی است. (مقدار قابل تغییر است)

(ct).Sell_CountN>=3*((ct).Buy_CountN)

24- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله در سهم با قیمت پایانی آن حداقل مثبت 2 درصد و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (این الگو به الگوی ساعت مثبت معروف است)

(pl)>=(pc)*1.02&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

25- این فیلتر کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله آن ها حداقل 2 درصد بیشتر از درصد قیمت پایانی باشد و  همچنین قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (این الگو نیز به الگوی ساعت مثبت معروف است)

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

26- فیلتر خروج پول هوشمند : این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که خروج پول هوشمند داشته اند.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

27- این فیلتر مهم سهم هایی را نشان می دهد که حداقل 3 روز صف خرید داشته اند.

(py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday < [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

28- این فیلتر کاربردی بورس کف قیمتی سه ماهه در بورس را نشان می دهد و افزایش نقدینگی در سهم را نشان می دهد.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&
(tvol) >= (bvol) &&(tvol) >200000

29- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ در سهم بیشتر از حجم فروش حقوقی باشد.

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume

30- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که چندین روز منفی بوده است و در حال مثبت شدن هستند.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin))

31- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کندل دوجی سنجاقک ساخته اند. این فیلتر نیز از فیلترهای کاربردی و مهم بورس است.

(pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

32- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کندل چکش ساخته اند.

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) && (tno) > 1

33- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کندل چکش معکوس ساخته اند.

(pc) > (pl) && (pmax) > (pmin) && (py) > (pl) && (py)>= (pf) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) > (pl) && (tno) > 1

34- این فیلتر کاربردی و مهم بورس سهم هایی را نشان می دهد که کندل دوجی یا صلیب ساخته اند.

(pl) > (pf) && (pmax) > (pl) && (pmin) < (pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf) < 1.004 && (py) > (pf)

35- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کندل چکش یا مرد آویزان ساخته اند.

(pl)>(pf) && (pmax)-(pl) < 0.2*((pmax)-(pmin)) && (pl)-(pf) >= 0.25*((pmax)-(pmin)) && (pl)-(pf) < 0.33*((pmax)-(pmin))

36- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که خروج پول از سهم داشته اند.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

37- فیلتر خروج پول هوشمند : این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که خروج پول هوشمند داشته اند و همچنین شناسایی کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

38- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کمترین قیمت و بیشترین قیمت در روز 2 درصد نوسان دارند. (فیلتر نوسانی) این فیلتر نیز از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است.

((pmax)-(pmin))/((pmin)*100 > 2)

39- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 2 درصد است (این فیلتر به الگوی ساعت یا تیک مشهور است)

(pl)>=(pc)*1.02

40- این فیلتر مهم بورس سهم هایی را نشان می دهد که خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی داشته اند.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

41- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله آن ها با قیمت پایانی حداقل منفی 2 درصد باشد و همچنین قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی باشد. (این فیلتر به الگوی ساعت منفی مشور است)

(pl)*1.02 <= (pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

42- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله در آن ها حداقل 2 درصد کمتر از درصد قیمت پایانی باشد و همچنین قدرت فروشندگان حقیقی در سهم بیشتر از قدرت خریداران حقیقی باشد.(این الگو به الگوی ساعت منفی نیز مشهور است)

(pcp)-(plp) > 2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

43- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قيمت پاياني 1.5 درصد بزرگتر از آخرين معامله باشد.

1.015*(pc) >= (pl)

44- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2 درصد بیشتر از درصد قیمت پایانی است (این فیلتر نیز به الگوی ساعت یا تیک مشهور است)

(plp)-(pcp)>2&&(plc) < 0&&(pmin)==(tmin)

45- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله در آن ها حداقل 2 درصد کمتر از درصد قیمت پایانی است (این فیلتر به الگوی ساعت یا تیک مشهور است)

(pcp)-(plp) > 2

46- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم مشکوک داشته اند. (سهم هایی که افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته داشته اند)

(tvol)>[is5]&&(tvol) > 2*[is6]

47- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات 3 برابر میانگین حجم هفته گذشته داشته اند.

(tvol)>3*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

48- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله در آن ها با قیمت پایانی حداقل منفی 2 درصد است (این فیلتر به الگوی ساعت یا تیک مشهمر است)

(pl)*1.02 <= (pc)

49- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که چند روز  منفی معامله می شوند و حجم معاملات در آن ها بیشتر از حجم میانگین ماهانه می باشد.

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

50- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از 2 برابر قدرت فروشندگان حقیقی شده است. (فیلتر افزایش حجم معاملات)

(tvol) > [is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

51- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که برگشت قیمت از منفی به مثبت (فیلتر نوسان گیری)

(pcp) < -3 && (plp) > -3

52- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که امروز حداقل 3 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>3*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

53- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که بیش از 20 درصد خرید مربوط به خرید حقوقی بوده است.

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.2

54- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که آستانه‌ صف خرید می باشند.

(po1) <= (tmax) && (po1) >= (tmax)-1 && (pd1) < (tmax)
(pl) >= 0.994*(tmax) && (qo1) > 0
(plp) > +4.6&&(qd1) > 0
(pl) >= (tmax)-6 && (pl) <= (tmax) && (po1) <= (tmax) && (zo1)!=0

55- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله درآنها بیشتر از 2 درصد مثبت و قیمت پایانی بیشتر از 2 درصد منفی شده است.

(plp) > 2 && (pcp )< -2

56- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که شرکت های زیان ده بورس هستند.

(eps) < 0

57- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در یک ماه اخیر بیشتر از 10 درصد کاهش قیمت داشته اند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax > .10

58- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اتمام روند نزولی‌ و شروع روند صعودی دارند.

(pf) < (py) && (plp) < 1 && (tno) > 10 && (pl) > (py)

59- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی در آن ها رخ داده است. این فیلتر نیز از فیلترهای کاربردی و مهم بورس است.

true==function()
{
if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

60- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند.

(pl)>1.01*(pf)&&(tno) > 10&&(pf) > 1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

61- فیلتر تقاضای بالا در قیمت‌های مثبت سهم

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > 50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

62- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در 5 روز گذشته منفی معامله شده‌اند

[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing

63- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حداقل 3 روز است بیش از 3 درصد منفی خرید و فروش شده اند.

(pcp) < -3 && [ih][0].PClosing < 0.96*[ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing < 0.96*[ih][2].PClosing

64- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.

(tvol) > [is5]

65- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کمترین قیمت 3 روز گذشته را دارند.

(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

66- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که نمادهای در آستانه‌ صف فروش هستند.

(pl) <= 1.006*(tmin) && (qd1) > 0

67- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش هستند.

(pl)==(tmin) && (po1)==(tmin)

68- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش بیش از 2 برابر حجم مبنا دارند.

(po1) == (tmin) && (qo1) >= 2*(bvol)

69- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش بیش از حجم مبنا دارند.

(pl)==(tmin) && (po1)==(tmin) && (qo1)>(bvol)

70- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش بیش از 3 برابر حجم مبنا دارند.

(po1)==(tmin) && (qo1) >= 3*(bvol)

71- این فیلتر نمایش مقدار استوکاستیک (Stochastic) می باشد.

true == function () {
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }
K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);
D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3
(cfield1)= AdvRoundColor(K,1)
(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)
return true;
}
()

72- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها کمتر 1 میلیون است.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

73- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن ها بالاتر از 1 میلیون است

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

74- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف خرید کم حجم دارند.

(pd1)==(tmax) && (qd1) >= .2*(bvol) && (qd1) <= (bvol)

75- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که آخرین قیمت آنها بالاترین قیمت روز باشد و صف خرید هم نیستند.

(pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

76- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید بیشتر از 3 برابر حجم مبنا دارند.

(pd1)==(tmax) && (qd1) >= 2*(bvol)

77- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید بیشتر از 2 میلیون دارند.

(pd1)==(tmax) && (qo1)==0 && (qd1) >= 2000000

78- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید در آن ها کمتر از 2 میلیون است.

(po1) == (tmin) && (qd1) == 0&&(qo1) < 2000000

79- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌ در آن ها کمتر از 100 هزار است.

(tvol) <= 100000

80- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در قیمت پایانی بین 2 مثبت و 4 مثبت هستند. (فیلتر نمایش سهم های مثبت)

(plp) <= 4 && (plp) >= 2

81- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اولین قیمت یک روز قبل کمتر از اولین قیمت دو روز قبل دارند.

[ih][0].PriceFirst < [ih][1].PriceFirst

82- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که آخرین قیمت آن ها نسبت به یک روز قبل 3 درصد رشد داشته اند.

(plp) > (([ih][0].PDrCotVal-(pl))/[ih][0].PDrCotVal > .3)

83- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در حال رشد هستند و امروز از منفی به مثبت شده اند. این فیلتر نیز از فیلترهای کاربردی و مهم بورس است.

(pf) > (py) && (pl) < (py)

84- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که فردا ممکن است منفی باشند و امروز نیز منفی بسته شده اند.

(pl) < (py) && (pc) > 0

85- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در حال افت قیمت هستند و امروز از مثبت به منفی شده اند.

(pf) < (py) && (pl) > (py)

86- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله در سهم بالاترین قیمت روز می باشد.

(pmax) == (pl)

87- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله در سهم پایین‌ ترین قیمت روز می باشد.

(pmin) == (pl)

88- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تا پایان ساعت کاری بورس مثبت بوده اند.

(pl) > (py) && (plc) > 0 && (plp) > 0

89- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف خرید هستند.

(pd1)==(tmax) && (qd1) > 0

90- این فیلتر کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که کف ماهیانه در بازار بورس دارند.

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
(cfield0)= minimum;
(cfield1)=(pc)-minimum;
(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;
return minimum;
};
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

91- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تا پایان ساعت کاری بورس منفی بوده اند.

(pl) < (py) && (plc) < 0 && (plp) < 0

92- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 2 درصد است.

(pc) >= (pl)*1.02

93- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید بیشتر از حجم مبنا باشد.

(pd1)==(tmax) && (qd1) > (bvol)

94- این فیلتر نسبت حجمی در بورس را نشان می دهد.

true==function()
{
var PeriodicVolume=function(period)
{
var Vol=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<period; n++) Vol=(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2; return Vol; }; (cfield0)=Math.round(PeriodicVolume(3)); (cfield1)=Math.round(PeriodicVolume(14)); (cfield2)=Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14)); if(PeriodicVolume(3) >=20*PeriodicVolume(14))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

95- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که شرکت های کوچک هستند و تعداد سهام‌ آن ها کمتر 200 میلیون است.

(z) <= 200000000

96- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت‌ آن ها کمتر از 1000 تومان است.

(pc) < 10000

97- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آن ها بین 5000 تا 1000 تومان است.

(pc) >= 5000 && (pc) <= 10000

98- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین قیمت 3 روزه در سهم از قیمت میانگین 14 روزه بیشتر شده است.

(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

99- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که P/E بالای 100 دارند.

(pe) >= 100

100- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت‌ آن ها کمتر 500 تومان است.

(pc) < 5000

101- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که P/E زیر 10 دارند.

(pe) <= 10

102- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که شرکت های بزرگ هستند و تعداد سهام‌ آن ها بیشتر از 10 میلیارد است.

(z) >= 10000000000

103- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که شرکت های دارای ارزش بالا هستند و ارزش بازار سهم آن ها بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان است.

(mv) >= 100000000000000

104- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که یک روز قبل قیمت پایانی آن ها منفی بوده است ولی قیمت آخرین معامله آن ها مثبت معامله شده است.

[ih][0].PClosing < [ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal > [ih][1].PClosing

105- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که شرکت های دارای ارزش پایین هستند و ارزش بازار سهم آن ها کمتر از 100 میلیارد تومان است.

(mv) <= 1000000000000

106- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات‌ در آن ها کمتر از 100 عدد است.

(tno) <= 100

107- این فیلتر مهم سهم هایی را نشان می دهد که معاملات‌ در آن ها بیشتر از 20 میلیون حجم خورده است.

(tvol) >= 20000000

108- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که EPS بالای 200 تومان دارند.

(eps) >= 2000

109- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیش تر از قیمت دیروز دارند.

(pc) > (py)

110- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز دارند.

(pc) < (py)

111- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که یک روز قبل قیمت پایانی آن ها مثبت بوده است ولی قیمت آخرین معامله آن ها منفی معامله شده است.

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

112- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که نشان دهنده سهم های مثبت یک روز قبل هستند.

[ih][0].PDrCotVal > [ih][1].PClosing

113- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که نوسان بیشتر از 3 درصد در روز داشته باشند.

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.03

114- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی بیشتر از 2 برابر تعداد خریداران حقیقی دارند.

(ct).Sell_CountI >= 2*((ct).Buy_CountI)

115- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌ خرید بیشتر از 3 برابر حجم سفارش‌های فروش دارند.

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > (3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

116- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف خرید یک روز قبل داشته اند.

[ih][0].PDrCotVal == Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

117- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش یک روز قبل داشته اند.

[ih][0].PDrCotVal == Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

118- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کندل دوجی صلیب ساخته اند.

(pf)==(pl) && (pmax) > (pl) && (pmin) < (pl)

119- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در آن ها قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی باشد.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

120- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در آن ها قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی باشد.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) < ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

121- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله در آن ها کمتر از کمترین قیمت معامله 21 روز اخیر است.

true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<21;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
p dir="ltr"}
else
{
return false;
}
}()

122- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی باشد. این فیلتر از فیلترهای کاربردی و مهم بازار بورس است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) >= 3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

123- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ارزش معاملات‌ در آن ها پایین تر 100 میلیون تومان است.

(tval) <= 1000000000

124- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ در آن بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ باشد.

(ct).Sell_N_Volume > (ct).Sell_I_Volume

125- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ در آن بیشتر از 2 برابر میزان خرید در آن باشد.

(ct).Sell_N_Volume > 2*(ct).Buy_N_Volume

126- این فیلتر میانگین متحرک است. (نشان دادن سهم هایی که در بالای خط میانگین متحرک 26 روزه هستند)

true==function()
{
var PriceN=function(){
var price=[ih][0].PClosing ;
var D=26 ;
var N=D-1 ;
var n ;
for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
(cfield0)= Math.round(PriceN())
return true;
}
else
{
return false;
}
(cfield0)= PriceN()
}()

127- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که 4 روز متوالی منفی معامله شده اند.

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

128- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات سهم در 3 ماه گذشته

(ct).Sell_I_Volume > [is5]

129- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی بیشتر از 3 برابر تعداد فروشندگان حقیقی در سهم می باشد.

(ct).Buy_CountI >= 3*((ct).Sell_CountI)

130- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که با اختلاف مثبت از پایانی در حال معامله هستند.

(plp)-(pcp)>2 && (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

131- فیلتر ورود پول هوشمند : این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که پول هوشمند در آن ها آمده است.

(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)*4<(tvol)

132- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حداقل 3 روز صف فروش داشته اند.

(py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday > [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday > [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

133- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

134- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته باشد.

(ct).Buy_I_Volume>[is5]

135- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌های فروش بیشتر از 3 برابر حجم سفارش‌های خرید در سهم باشد.

((qo1)+(qo2)+(qo3)) > (3*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

136- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها در سهم بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها باشد.

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Buy_I_Volume

137- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش 3 برابر حجم مبنا دارند.

(po1)==(tmin) && (qo1) >= 3*(bvol)

138- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ بیشتر از فروش‌ حقوقی باشد.

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume

139- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات باشد.

(ct).Buy_N_Volume > (tvol)*0.2

140- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی بیش از 3 برابر حجم خرید حقوقی و حجم فروش حقوقی بیش از دو دهم برابر حجم مبنا و تعداد خریدار حقیقی بیش از یک و نیم برابر تعداد فروشنده حقیقی و تعداد معاملات بیش از 100 عدد و حجم معامله بیش از 30 درصد حجم مبنا می باشد.

(ct).Sell_N_Volume >= 3*((ct).Buy_N_Volume)&& (ct).Sell_N_Volume >= (0.2* (bvol))
&& (ct).Buy_CountI >= 1.5*((ct).Sell_CountI) && (tno)>100 && (tvol) > 0.3 *(bvol)

141- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته در سهم باشد.

(ct).Buy_N_Volume > [is5]

142- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کمترین قیمت امروز بیشتر از قیمت دیروز سهم باشد.

(py) < (pmin)

143- این فیلتر کاربردی و مهم بورس سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از 3 برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از 3 برابر حجم مبنا

(pc)>(py) && (tvol)>=3*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

144- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز باشد.

(pc)<(py)

145- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله کمترین قیمت روز است.

(pmin)==(pl)

146- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قيمت پاياني در آن ها 2 درصد بزرگتر از آخرين معامله است.

1.02*(pl) <= (pc)

147- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که آخرين قيمت 2+ و قيمت پاياني 2- دارند.

(plp) > 2 && (pcp) < -2

148- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که سفارش های خرید در آنها بیش از 20 برابر سفارش های فروش باشد.

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > (20*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

149- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که بیشترین قیمت امروز در آن ها کمتر از قیمت دیروز است.

(py) > (pmax)

150- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز در سهم کمتر یا مساوی قیمت دیروز باشد.

(pf) <= (py)

151- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت در آن ها 10 درصد کمتر از 20 روز پیش می باشد.

[ih][20].PClosing < (pl) - ((pl) * 0.1)

152- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در 5 روز گذشته منفی بوده اند.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing
</code

153-این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که فشار فروش حقیقی و حقوقی در سهم دارند.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

154- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم 3 ماه گذشته داشته اند.

(tvol) > [is5]

155- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیشتر از 2 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته در آن ها رخ داده است.

(tvol) > 2*[is5]

156- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته در آن ها رخ داده است.

(tvol) > 3*[is6]

157- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که نوسان بیش از 2% در روز دارند.

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.02

158- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز 3 برابر میانگین حجم ماهانه باشد.

true==function(){
var i
var sum30=0
var avg30
for(i=0;i<30;i++){ sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J } avg30=Math.round(sum30/30) (cfield0)=Math.round((tvol)/avg30) if ((tvol)>3*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1)
}()

159- این نمایش معاملات بلوکی در سهم را نشان می دهد.

(l18)[(l18).length-1]=='2'

160- این فیلتر نمایش معاملات عمده در سهم را نشان می دهد.

(l18)[(l18).length-1]=='4'

161- این فیلتر شرکت‌های زیان‌ ده بورس را نشان می دهد.

(eps) < 0

162- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی بیش از 1000 ریال دارند.

(pcc) >= 1000

163- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی بین مثبت 1 و مثبت 3 داشته اند.

(plp) <= 43 && (plp) >= 1

164- این فیلتر نمایش حق تقدم‌ها در بورس است.

(l18)[(l18).length-1]=='ح'

165- این فیلتر شرکت‌های فرابورسی در بورس را نشان می دهد.

(bvol)==1

166- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که سهام صعودی هستند و چند روز اصلاح کرده اند و دوباره قصد صعود دارند و همچنین حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند.

true==function()
{
var MaxPriceOfMonth=function()
{var maximum=[ih][0].PriceMax; var n;
for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
};
var IncrementalVolume=function()
{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)
{return 1;
}
};
if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

167- این فیلتر نمایش گروه های خاص صنعت می باشد. (عدد مربوطه قابل تغییر است ضمن اینکه گروه های صنعت در سایت دیده بان بورس قابل مشاهده است.)

(cs)==10

168- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله در سهم بیشتر یا مساوی قیمت پایانی دارند.

(pl)>=(pc)

169- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله در سهم کمتر یا مساوی قیمت پایانی دارند.

(pl)<=(pc)

170- این فیلتر نمایش سهم‌های پورتفو هر شخص می باشد. (به جای نمادهای زیر نمادهای پرتفوی خود را قرار دهید)

(l18).indexOf("تکشا") == 0 || (l18).indexOf("ونیرو") == 0

171- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله امروز در آن ها بیشتر از 2 درصد است.

(plp) >= 2

172- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حقوقی بیشتر از 30 درصد حجم معامله را خرید کرده است.

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.3

173- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله در سهم کمتر از 2 درصد است.

(plp) <= -2

174- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانیدر سهم بیشتر از 2 درصد است.

(pcp) >= 2

175- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی در سهم کمتر از 3 درصد است.

(pcp) <= -2

176- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که مجموع حجم معاملات آنها در 3 روز اخیر بیشتر از 30 میلیون می باشد.

true==function()
{
var i;
var a=0;
for(i=0;i<=2;i++) { a=a+[ih].QTotTran5J; } if(a>30000000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

177- این فیلتر سهم های صعودی در بورس را نشان می دهد.

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5

178- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از 2000 ریال داشته اند.

(plc) >= 1000

179- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌ در سهم بیشتر از حجم مبنا داشته اند.

(tvol) > (bvol)

180- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از 100 ریال دارند.

(plc) <= 50

181- فیلتر پیش بینی بازار فردا می باشد و سهم هایی که احتمالا فردا مثبت هستند در این فیلتر نشان داده می شود. این فیلتر نیز از فیلترهای کاربردی بورس است.

(tno) > 50 && (tvol) > (bvol) && (bvol) <= 7000000 && (plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps) > 0
</code

182- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی کمتر از 200 ریال دارند.

(pcc) <= 200

183- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

184- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 1)

(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0

185- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 2)

(plp)>+4.6&&(qd1)>0

186- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 3)

(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

187- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کوچکتر و یا مساوی بالاترین قیمت است.
(pf)<=(pmax)

188- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت آخرین معامله باشد.
(pf)>(pl)

189- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله می باشد.
(pf)<(pl)

190- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی است.
(pf) > (pc)

191- فیلتر کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت پایانی باشد.
(pf) < (pc)

192- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی کمتر از بالاترین قیمت است.
(pc)<(pmax)

193- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که سهم‌هایی که قیمت پایانی با بالاترین قیمت برابر است.
(pc)==(pmax)

194- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی و کمتر از بالاترین قیمت است.
(pf)>(pc)&&(pf)<(pmax)

195- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است.
(pf)<(pl)&&(pf)<(pc)

196- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی دیروز است.
(pc)>[ih][0].PClosing

197- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز با قیمت پایانی برابر است.
(pc)==[ih][0].PClosing

198- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دیروز است.
(pc)<[ih][0].PClosing

199- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است.
(pc)>[ih][0].PDrCotVal

200- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است.
(pc)==[ih][0].PDrCotVal

201- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت بیشتر از قیمت پایانی است.
(pmin)>(pc)

202- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت با قیمت پایانی برابر است.
(pmin)==(pc)

203- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت بزرگتر و یا مساوی قیمت پایانی است.
(pmin)>=(pc)

204- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که بالاترین قیمت با پایین‌ترین قیمت برابر است
(pmin)==(pmax)

205- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله کمتر از بالاترین قیمت است.
(pl)<(pmax)

206- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات دیروز است.
(tvol)>[ih][0].QTotTran5J

207- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات دیروز بیشتر از حجم معاملات 2 روز قبل است.
[ih][0].QTotTran5J>[ih][1].QTotTran5J

208- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات دیروز بیشتر از 1000 است.
[ih][0].ZTotTran>1000

209- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات امروز بیشتر از دیروز است.
(tno)>[ih][0].ZTotTran

210- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات دیروز کمتر از 100 است.
[ih][0].ZTotTran<100

211- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت امروز با پایین‌ترین قیمت دیروز برابر است.
(pmin)==[ih][0].PriceMin

212- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که بالاترین قیمت امروز با بالاترین قیمت دیروز برابر است.
(pmax)==[ih][0].PriceMax

213- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است.
(pl)==[ih][0].PDrCotVal

214- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله امروز با قیمت اولین معامله دیروز برابر است.
(pf)==[ih][0].PriceFirst

215- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته بیش از 5 میلیارد تومان است.
[is2]>50000000000

216- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته زیر 5 میلیارد تومان است.
[is1]<50000000000

217- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته کمتر از 3 میلیارد تومان است.
[is2]<30000000000

218- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)>[is6]

219- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 2 برابر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)>2*[is6]

220- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tval)>[is1]

221- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tval)>[is2]

222- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tval)<[is1]

223- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tval)<[is2]

224- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیارد تومان است.
[is1]>30000000000

225- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tno)>[is9]

226- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tno)>[is10]

227- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tno)<[is9]

228- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tno)<[is10]

229- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیون است.
[is5]>30000000

230- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیون است.
[is6]>30000000

231- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته زیر 200 هزار است.
[is5]<200000

232- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته زیر 200 هزار است.
[is6]<200000

233- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته بیش از 5000 باشد.
[is9]>5000

234- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته بیش از 2000 باشد.
[is10]>2000

235- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته زیر 1000 باشد.
[is9]<1000

236- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته زیر 3000 باشد.
[is10]<3000

237- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز منفی داشته‌اند.
[is18]>30

238- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته زیر 20 روز منفی داشته‌اند.
[is18]<20

239- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز منفی داشته‌اند.
[is19]>100

240- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز منفی داشته‌اند.
[is19]<80

241- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد منفی داشته‌اند.
[is20]>50

242- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 3 ماه گذشته زیر 30 درصد منفی داشته‌اند.
[is20]<30

243- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 12 ماه گذشته بیش از 40 درصد منفی داشته‌اند.
[is21]>40

244- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 12 ماه گذشته زیر 35 درصد منفی داشته‌اند.
[is21]<35

245- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز مثبت داشته‌اند.
[is26]>30

246- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته زیر 25 روز مثبت داشته‌اند.
[is26]<25

247- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز مثبت داشته‌اند.
[is27]>100

248- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز مثبت داشته‌اند.
[is27]<80

249- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد مثبت داشته‌اند.
[is28]>50

250- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته زیر 30 درصد مثبت داشته‌اند.
[is28]<30

251- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته بیش از 55 درصد مثبت داشته‌اند.
[is29]>55

252- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته زیر 50 درصد مثبت داشته‌اند.
[is29]<50

253- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is50]>10000000

254- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is50]<1000000

255- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is51]>10000000

256- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is51]<1000000

257- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون بوده است.
[is54]>8000000

258- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.
[is54]<100000

259- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون بوده است.
[is55]>8000000

260- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.
[is55]<100000

261- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 2000 بوده است.
[is58]>2000

262- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 300 بوده است.
[is58]<300

263- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 1000 بوده است.
[is59]>1000

264- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 200 بوده است.
[is59]<200

265- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 10 بوده است.
[is62]>10

266- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 بوده است.
[is62]<1

267- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 8 بوده است.
[is63]>8

268- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 بوده است.
[is63]<1

269- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 بوده است.
[is66]>1000

270- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 250 بوده است.
[is66]<250

271- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 بوده است.
[is67]>1000

272- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 300 بوده است.
[is67]<300

273- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is70]>10000000

274- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is70]<1000000

275- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is71]>10000000

276- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is71]<1000000

277- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 5 میلیون بوده است.
[is74]>5000000

278- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.
[is74]<100000

279- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 5 میلیون بوده است.
[is75]>5000000

280- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 200 هزار بوده است.
[is75]<200000

281- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2000 بوده است.
[is78]>2000

282- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 200 بوده است.
[is78]<200

283- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 1000 بوده است.
[is79]>1000

284- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 200 بوده است.
[is79]<200

285- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 10 بوده است.
[is82]>10

286- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 بوده است.
[is82]<1

287- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 بوده است.
[is83]>5

288- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 بوده است.
[is83]<1

289- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 بوده است.
[is86]>1000

290- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 250 بوده است.
[is86]<250

291- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 بوده است.
[is87]>1000

292- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 300 بوده است.
[is87]<300

293- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 3 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)<[is5]

294- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 12 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)<[is6]

295- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is6]

296- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is6]

297- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is5]

298- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is5]

299- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is6]

300- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is6]

301- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is6]

302- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume>[is6]

303- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is5]

304- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is5]

305- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is6]

306- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is6]

307- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is51]

308- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is50]

309- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is50]

310- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is51]

311- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is70]

312- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is70]

313- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is71]

314- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is71]

315- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is70]

316- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is70]

317- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is71]

318- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is71]

319- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is70]

320- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is70]

321- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is71]

322- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is71]

323- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is51]

324- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is51]

325- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is71]

326- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is71]

327- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]>[is71]

328- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]<[is71]

329- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is54]

330- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is54]

331- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is55]

332- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is55]

333- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is74]

334- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is74]

335- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is75]

336- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is75]

337- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume>[is74]

338- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is74]

339- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume>[is75]

340- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is75]

341- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is54]>[is74]

342- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is54]<[is74]

343- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is55]>[is75]

344- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is55]<[is75]

345- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]>[is55]

346- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]<[is55]

347- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]>[is75]

348- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]<[is75]

349- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is74]>[is75]

350- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is74]<[is75]

351- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is54]

352- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is54]

353- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is55]

354- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is55]

355- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is74]

356- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is74]

357- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is75]

358- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is75]

359- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is74]

360- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is74]

361- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is75]

362- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is75]

363- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is74]

364- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is74]

365- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is75]

366- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is75]

367- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is75]

368- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is75]

369- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is54]

370- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is54]

371- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is55]

372- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is55]

373- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is55]

374- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is55]

375- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is70]>[is74]

376- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is70]<[is74]

377- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]>[is75]

378- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]<[is75]

379- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is71]>[is75]

380- ین فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is71]<[is75]

381- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is5]

382- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is5]

383- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is6]

384- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is6]

385- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is6]

386- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is6]

387- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is70]>[is5]

388- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is70]<[is5]

389- سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is71]>[is6]

390- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is71]<[is6]

391- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is70]>[is6]

392- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is70]<[is6]

393- سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is58]

394- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is58]

395- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is59]

396- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is59]

397- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is78]

398- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is78]

399- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is79]

400- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is79]

401- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is78]

402- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is78]

403- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is79]

404- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is79]

405- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is62]

406- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is62]

407-این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is63]

408- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is63]

409- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is82]

410- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is82]

411- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is83]

412- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is83]

413- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is82]

414- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is82]

415- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is83]

416- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is83]

417- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is66]

418- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is66]

419- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is67]

420- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is67]

421- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is86]

422- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is86]

423- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is87]

424- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is87]

425- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is86]

426- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is86]

427- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is87]

428- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is87]

429- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is66]

430- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is66]

431- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is67]

432- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is67]

433- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is86]

434- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is86]

435- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is87]

436- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is87]

437- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is86]

438- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is86]

439- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is87]

440- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is87]

441- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
[is58]<[is78]

442- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
[is58]>[is78]

443- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is59]<[is79]

444- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is59]>[is79]

445- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is79]

446- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is79]

447- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is59]

448- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]>[is59]

449- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is78]<[is79]

450- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is78]>[is79]

451- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
[is62]<[is82]

452- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که  میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
[is62]>[is82]

453- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is63]<[is83]

454- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is63]>[is83]

455- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is83]

456- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is83]

457- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is63]

458- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]>[is63]

459- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is82]<[is83]

460- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is82]>[is83]

461- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is58]<[is86]

462- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is58]>[is86]

463- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is59]<[is87]

464- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is59]>[is87]

465- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is87]

466- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is87]

467- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is58]<[is66]

468- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is58]>[is66]

469- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is67]

470- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is58]>[is67]

471- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is59]<[is67]

472- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is59]>[is67]

473- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is78]<[is86]

474- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is78]>[is86]

475- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is78]<[is87]

476- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is78]>[is87]

477- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is79]<[is87]

478- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is79]>[is87]

479- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is62]<[is86]

480- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is62]>[is86]

481- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is63]<[is87]

482- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is63]>[is87]

483- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is87]

484- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is87]

485- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is62]<[is66]

486- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is62]>[is66]

487- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is67]

488- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is62]>[is67]

489- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is63]<[is67]

490- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is63]>[is67]

491- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is82]<[is86]

492- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is82]>[is86]

493- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is82]<[is87]

494- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is82]>[is87]

495- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is83]<[is87]

496- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is83]>[is87]

497- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is50]/[is58])

498- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is50]/[is58])

499- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is51]/[is59])

500- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is51]/[is59])

501- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is70]/[is78])

502- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is70]/[is78])

503- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is71]/[is79])

504- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is71]/[is79])

505- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])>([is51]/[is59])

506- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])<([is51]/[is59])

507- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])>([is70]/[is78])

508- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])<([is70]/[is78])

509- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])>([is71]/[is79])

510- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])<([is71]/[is79])

511- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is51]/[is59])>([is71]/[is79])

512- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is51]/[is59])<([is71]/[is79])

513- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is70]/[is78])

514- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is70]/[is78])

515- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is71]/[is79])

516- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is71]/[is79])

517- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is50]/[is58])

518- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is50]/[is58])

519- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is51]/[is59])

520- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is51]/[is59])

521- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is70]/[is78])>([is71]/[is79])

522- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is70]/[is78])<([is71]/[is79])

523- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان کمتر از حجم مبنا است.
(tvol)<(bvol)

524- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است.
(bvol)<(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

525- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا است.
(bvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

526- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است.
(bvol)<[is5]

527- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است.
(bvol)>[is5]

528- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است.
(bvol)<[is6]

529- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است.
(bvol)>[is6]

530- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.
(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

531- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی است.
(plp)>1&&(pcp)<-1

532- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد.
(pcp)<-3&&(plp)>-3

533- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند.
(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

534- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف فروش‌ در آنها جمع شده‌ و گارد صعودی گرفته‌اند.
(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

535- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند.
(pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)

536- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کندل چکش یا مرد آویزان دارند.
(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

537- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف خرید هستند.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

538- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

539- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف خرید کم حجم دارند.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

540- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیش 1 میلیون است.
(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000

541- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

542- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها زیر 1 میلیون است.
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

543- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کم‌ترین قیمت را نسبت به 3 روز گذشته دارند.
(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

544- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی هستند.
(pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing

545- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند.
(pf)>(py)&&(pl)<(py)

546- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند.
(pf)<(py)&&(pl)>(py)

547- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 1)
(pl)>(py)

548- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 2)
(plc)>0

549- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 3)
(plp)>0

550- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:
(pl)<(py)&&(pc)>0

551- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 1)
(pl)<(py)

552- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 2)
(plc)<0

553- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 3)
(plp)<0

554- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است.
(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI

555- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف فروش هستند.
(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

556- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف فروش هستند.
(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

557- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها زیر 1 میلیون است.
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

558- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است.
(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

559- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است.
(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

560- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیش 1 میلیون است.
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

561- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است.
(pmax)==(pl)

562- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است.
(pmin)==(pl)

563- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که تعداد سهام‌شان بیش از 30 میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی).
(z)>=30000000000

564- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی).
(z)<=100000000

565- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 1)
(z)*(pc)<=3000000000000

566- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 2)
(mv)<=3000000000000

567- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان بیش از 30 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 1)
(z)*(pc)>=300000000000000

568- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان بیش از 30 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 2)
(mv)>=300000000000000

569- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان زیر 1000 تومان است.
(pc)<10000

570- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان زیر 200 تومان است (ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس).
(pc)<2000

571- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان 500 تا 1000 تومان است.
(pc)>=5000&&(pc)<=10000

572- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان بیش از 3000 تومان است (گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس).
(pc)>=30000

573- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که P/E زیر 5 دارند (شرکت‌های دارای پایین‌ترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس).
(pe)<=5

574- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که P/E بالای 300 دارند (شرکت‌های دارای بالاترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس).
(pe)>=300

575- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که EPS بالای 500 تومان دارند.
(eps)>=5000

576- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات‌شان بیش از 5000 است.
(tno)>=5000

577- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات‌شان زیر 100 است.
(tno)<=100

578- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان بیش از 50 میلیون است.
(tvol)>=80000000

579- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان زیر 100 هزار است.
(tvol)<=100000

580- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که ارزش معاملات‌شان بیش از 5 میلیارد تومان است.
(tval)>=50000000000

581- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که ارزش معاملات‌شان زیر 100 میلیون تومان است.
(tval)<=1000000000

582- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز قیمت پایانی مثبت و قیمت آخرین معامله منفی بوده است.
[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

583- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت بوده است.
[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

584- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز مثبت بوده است.
[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

585- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز صف فروش بوده‌اند.
[ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

586- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است.
(pc)>(py)

587- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کندل دوجی صلیب ساخته‌اند.
(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)

588- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قیمت 3 روزه آن‌ها از میانگین قیمت 14 روزه بیشتر است.
(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

589- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

590- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

591- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی بیش از 5 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

592- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است.
(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

593- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is5]

594- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها است.
(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

595- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 10 برابر میزان خریدشان است.
(ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume

596- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is5]

597- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is5]

598- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌های خرید بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های فروش است.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

599- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌های فروش بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های خرید است.
((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

600- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقیقی است.
(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

601- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقیقی است.
(ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)

602- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 5 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته بوده است.
(tvol)>5*[is6]

603- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته بوده است.
(tvol)>3*[is5]

604- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها زیر 3 درصد باشد.
(plp)<=-3

605- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها بیش از 3 درصد باشد.
(plp)>=3

606- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها زیر 3 درصد باشد.
(pcp)<=-3

607- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از 3 درصد باشد.
(pcp)>=3

608- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آن‌ها کمتر یا مساوی قیمت دیروز است.
(pf)<=(py)

609- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز است.

(pf)>=(py)

610- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از 1000 ریال است.

(plc)>=1000

611- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از 50 ریال است.

(plc)<=50

612- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی بیش از 1000 ریال است.

(pcc)>=1000

613- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی کمتر از 50 ریال است.

(pcc)<=50

614- فیلتر زیر نمایش معاملات عمده می باشد.

(l18)[(l18).length-1]=='4'

615- این فیلتر شرکت‌های کوچکی که خرید سهامداران حقوقی بیش از 30 درصد حجم معاملات است را نشان می دهد.

(z)*(pc)<=5000000000000&&(ct).Sell_N_Volume<=(ct).Buy_N_Volume&&(ct).Buy_N_Volume>=0.3*(tvol)

616- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت روز است و صف خرید نیستند.

(pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax)

617- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروزشان بیشتر از دیروز، سفارش‌های خرید بیش از 3 برابر سفارش‌های فروش و حجم معاملات بیش از حجم مبنا است.

(pc)>(py)&&(tvol)>=(bvol)&&((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

618- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌های خرید بیش از 100 برابر سفارش‌های فروش است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(100*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

619- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند.

این فیلتر نیز یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2)&&(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pf)>(pmin)&&(pf)>(py)) || ((pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf)&&(tno)>10&&(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pl)>1.02*(pmin))

620- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله 10 درصد کمتر از قیمت 21 روز پیش است.

[ih][21].PClosing<(pl)-((pl)*0.1)

621- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که بالای میانگین متحرک 14 روزه قرار دارند.

true==function()
{
var PriceN=function(){
var price=[ih][0].PClosing ;
var D=14 ;
var N=D-1 ;
var n ;
for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

622- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (کد به کد حقوقی به حقیقی).

(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

623- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی).

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

624- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است.

این فیلتر از دسته فیلترهای مهم و کاربردی بازار بورس است.

(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

625- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیش از 5 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است.

(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)

626- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (کد به کد حقیقی به حقوقی).

(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

627- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقیقی به حقوقی).

(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)

628- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

629- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 برابر تعداد خریداران حقوقی است.

(ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)

630- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت).

(pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

631- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت).

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

632- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است (الگوی ساعت یا تیک).

(pl)>=(pc)*1.03

633- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک).

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)

634- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است. (الگوی ساعت منفی)

این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد.

(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

635- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی).

(pcp)-(plp)>2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

636- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% است (الگوی ساعت یا تیک).

(pl)*1.03<=(pc)

637- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است.

(pl)*1.03>=(pc)

638- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک).

(pcp)-(plp)>2

639- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند. (حجم‌های مشکوک)

این فیلتر یکی از فیلترهای کاربردی و مهم بازار بورس است.

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

640- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است. (این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است)

(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

641- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است.

این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است.

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

642- فیلتر ورود پول (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس فیلتر ورود پول در یک سهم می باشد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

643- فیلتر ورود پول (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس برای شناسایی ورود پول در یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

644- فیلتر ورود پول (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز ورود پول در یک سهم را نشان می دهد..

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

645- فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی. (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی ر نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

646- فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی. (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی است.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

647- فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 3)

از این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان فیلتر ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی استفاده کنید.

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

648- فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند می باشد. این فیلتر یک فیلتر کاربردی است و می تواند به عنوان یک “فیلتر طلایی” مهم مورد استفاده قرار گیرد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

649- فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند شناخته می شود.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

650- فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند می باشد.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

651- فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی را نشان می دهد. این فیلتر یک فیلتر کاربردی است و می تواند به عنوان یک “فیلتر طلایی” در بورس مورد استفاده قرار گیرد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

652- فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

653- فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی شناخته می شود.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

654- فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر خروج پول هوشمند در یک سهم شناخته می شود.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

655- فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

656- فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول هوشمند در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

657- فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی. (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

658- فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی. (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

659- فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 3)

از این فیلتر کاربردی بورس نیز برای خروج پول هوشمند در سهم و شناسایی کد به کد حقیقی به حقوقی استفاده نمایید.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

660- فیلتر خروج پول (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

661- فیلتر خروج پول (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

662- فیلتر خروج پول (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

663- فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در سهم و همچنین کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

664- فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در سهم و همچنین کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

665- فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

 

همچنین پیشنهاد می کنیم فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را حتما دانلود کنید.

 

نتیجه گیری

با کمک فیلترهای کاربردی بورس می توانید سهم های نوسانی و بهترین سهم های بازار را مشاهده کنید. بسیاری از تحلیلگران بازار از فیلترهای بورس به صوت روزانه استفاده می کنند و با فیلترهایی که نوشته اند به موفقیت های زیادی رسیده اند.

باید توجه داشته باشید با توجه به استراتژی خود از فیلترهای کاربردی بورس استفاده کنید و حتی می توانید چند فیلتر را با هم ادغام نمایید. ادغام فیلترها بسیار آسان می باشد و با نگاه کردن به فیلترهای مختلف با سادگی می توانید چندین فیلتر را با هم ترکیب کنید.

این مقاله شامل فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد و امیدواریم بتوانید از این فیلترها در بازار بورس ایران استفاده لازم را ببرید.

منبع مطلب

6 دیدگاه

  1. فیلترهای بسیار بسار خوبی و کاربردی بود. سپاسگزارم

    • سلام
      خوشحالیم که شما نیز از این فیلتر های کاربردی بورس استفاده نمودید و امیدواریم بتوانیم فیلترهای کاربردی بیشتری برای استفاده سرمایه گذاران در سایت قرار دهیم.

  2. سلام و عرض ادب . ممنون از گردآوری فیلترها. ممکنه فیلتری برای استخراج سهامی که پولبک زدن معرفی کنید

  3. سلام چطور می تونم حداقل یکی از این فیلترهارا در سایت تی اس ای کپی پیست کنم /؟؟؟ فقظ کل صفحه سیو میشه راهنمایی لظفا با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *